Kurser

Lärarledd praktik och teori i ELPROCAD-sviten

Anmäl till kom­man­de kurs, före­slå nytt till­fäl­le, eller skräd­dar­sy en kurs.

Vi står för kurs­ma­te­ri­al, dato­rer, lunch och kaf­fe! ☕️

Kommande kurser

Onlinekurs – Funktions- och pla­ce­rings­o­ri­en­te­rat rit­sätt (DOK80)
7 decem­ber — 8 decem­ber, Distanskurs via Teams
0 plat­ser kvar

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
25 janu­a­ri — 27 janu­a­ri, Distanskurs via Teams
0 plat­ser kvar

Onlinekurs – ELPROCAD Förbindkurs
8 feb­ru­a­ri — 9 feb­ru­a­ri, Distanskurs via Teams
3 plat­ser kvar

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
8 mars — 10 mars, Distanskurs via Teams
2 plat­ser kvar

Onlinekurs – Funktions- och pla­ce­rings­o­ri­en­te­rat rit­sätt (DOK80)
3 maj — 4 maj, Distanskurs via Teams
3 plat­ser kvar

Skräddarsydd kurs

Innehåll, längd, plats – anpassa efter era behov:

Gå igenom nyheter

Tappa inte far­ten när nya funk­tio­ner ska utforskas

Uppföljning

Repetition och chans att få svar på frå­gor sen sist

Projekteringsstöd

Kom igång snabbt med dokument- och rit­nings­han­te­ring, backup-rutiner m.m.

Kurs på hemmaplan?

Vi kör gär­na kur­sen hos er!

Då till­han­da­hål­ler ni dato­rer (vi rekom­men­de­rar en dator per per­son, och minst 4 pers), och ev extra kost­na­der för resan­det tillkommer.

Pris offe­re­ras.

Återbud

Eventuellt åter­bud med­de­las oss senast 14 arbets­da­gar före kurs­start. Vid sena­re åter­bud utan läka­rin­tyg debi­te­ras hela kursavgiften.

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att instäl­la en kurs med för få anmäl­ning­ar. Detta med­de­las i så fall senast fem arbets­da­gar före kursstart.

Mina Sidor