Utbildning

Med ökade kunskaper ökar motiva­tionen och produktiviteten. Rätt utbildning blir en investering för framtiden – och inte minst ett utmärkt tillfälle att stimuleras och utvecklas i sin yrkesroll.

Bra utbild­ning byg­ger på anpass­ning till oli­ka behov. För att till­go­do­se det­ta har vi lagt upp de oli­ka kur­ser­na efter nivå och inrikt­ning mot steg­vis mer avan­ce­ra­de tillämp­ning­ar. De enskil­da kur­ser­na kan gås ige­nom var för sig eller i kom­bi­na­tion efter öns­ke­mål och behov.

Vi utfor­mar även före­tagsin­ter­na kur­ser efter ditt före­tags spe­ci­fi­ka krav och öns­ke­mål. Alla kur­ser hålls hos oss i Västerås eller Hässleholm, hos er på plats med före­ta­gets egna dato­rer eller hos din åter­för­säl­ja­re. I samt­li­ga kur­ser var­vas teo­ri med lärar­led­da prak­tis­ka övning­ar som ger fär­dig­he­ter i de behand­la­de kurs­av­snit­ten.

Du hittar alla tillgängliga kurser i kurskatalogen

Kommande kurser

Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
2 april — 4 april, Hässleholm

ELPROCAD Förbindkurs
9 april — 10 april, Hässleholm

Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
21 maj — 23 maj, Västerås

Priser

Kurs hos oss

4 500 kr / dag och person (exkl. moms)

  • Kurslitteratur, kaf­fe, och lunch ingår
  • Max antal del­ta­ga­re är 6 per­so­ner per kurs­till­fäl­le

Kurs hos kund

Offereras

  • Utbildningen utförs med hjälp av kun­dens dato­rer. Vi rekom­men­de­rar en dator per per­son och minst 4 per­so­ner eller enl. ök.
  • Kostnader för resor, res­tid, trak­ta­men­ten, logi samt gäl­lan­de mer­vär­desskatt till­kom­mer.

Återbud

Eventuellt åter­bud med­de­las oss senast sju arbets­da­gar före kurs­start. Vid sena­re åter­bud utan läka­rin­tyg debi­te­ras hela kurs­av­gif­ten.

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att instäl­la en kurs med för få anmäl­ning­ar. Detta med­de­las i så fall senast fem arbets­da­gar före kurs­start.

Anmälan

Skicka in din anmä­lan via for­mu­lä­ret nedan. Det går även bra att göra en intres­se­an­mä­lan med öns­kad kurs, kurs­da­tum, antal per­so­ner, namn, adress och tele­fon­num­mer via e‐post till utbildning@elprocad.com eller tele­fon 021‑81 60 00.

Mina sidor