Behandling av personuppgifter hos PROCAD Systems AB

Personuppgiftsansvarig

PROCAD Systems AB är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för de behand­ling­ar som sker hos oss. (PROCAD Systems AB, Transformatorgatan 2, 721 37 Västerås. Organisationsnummer: 556194 – 4991)

Så behandlar vi dina personuppgifter

PROCAD Systems AB vär­nar om din per­son­li­ga integri­tet vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter. Dina per­son­upp­gif­ter behand­las i sam­band med att du ingår avtal med oss.

Godkännande

Genom att ingå ett avtal med PROCAD Systems AB som leve­ran­tör eller använ­dan­de av våra tjäns­ter god­kän­ner du vår data­skydds­po­li­cy och att vi använ­der oss av elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion för att skic­ka infor­ma­tion till dig.

Personuppgifter vi lagrar om dig och varför

PROCAD Systems AB behand­lar i huvud­sak ditt namn, din e‑postadress, ditt tele­fon­num­mer samt dina övri­ga före­tags­upp­gif­ter som leverans- och betal­nings­in­for­ma­tion när du hand­lar i vår webb­s­hop, använ­der ett kon­to på Mina Sidor samt bestäl­ler demoversioner.

Vi behand­lar dina per­son­upp­gif­ter i syf­te att till­han­da­hål­la de pro­duk­ter och tjäns­ter du har begärt. Vi behand­lar även dina per­son­upp­gif­ter för att vår­da och admi­ni­stre­ra vår rela­tion med dig. Vi infor­me­rar dig om våra kur­ser, upp­gra­de­ring­ar och övri­ga nyhe­ter som vi fin­ner lig­ga i såväl ditt som vårt intresse.

Vi behand­lar all­tid dina per­son­upp­gif­ter i enlig­het med tillämp­lig lag­stift­ning. Vi behand­lar dina per­son­upp­gif­ter eftersom det är nöd­vän­digt för att full­gö­ra ett avtal med dig eller sva­ra på din för­frå­gan om ser­vice eller när vi har annan berät­ti­gad anled­ning av att behand­la dina per­son­upp­gif­ter, exem­pel­vis intres­se av att få mark­nads­fö­ra våra tjänster.

Så kan vi komma att dela dina personuppgifter

PROCAD Systems AB kan kom­ma att dela dina per­son­upp­gif­ter till utval­da leve­ran­tö­rer med det enda syf­tet att säker­stäl­la våra åta­gan­den gente­mot dig. Vi kan även kom­ma att läm­na upp­gif­ter till myn­dig­he­ter om vi enligt lag är skyl­di­ga att göra så eller om du har god­känt det­ta i annat syf­te. Vi vid­tar alla rim­li­ga åtgär­der för att säker­stäl­la säker över­fö­ring och han­te­ring av dina uppgifter.

Lagringsplats av personuppgifter

Vi strä­var all­tid efter att lag­ra och han­te­ra dina per­son­upp­gif­ter inom EU/EES men ibland är det inte möj­ligt. I vis­sa fall kan upp­gif­ter­na kom­ma att över­fö­ras till eller lag­ras utan­för EU/EES av leve­ran­tö­rer eller under­le­ve­ran­tö­rer. ELPROCAD vid­tar alla rim­li­ga åtgär­der för att säker­stäl­la ett jäm­för­bart skydd som erbjuds inom EU/EES.

Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi spa­rar dina upp­gif­ter så länge det är nöd­vän­digt för att utfö­ra våra åta­gan­den gente­mot dig eller så länge det är nöd­vän­digt och/eller lagstad­gat för respek­ti­ve syfte.

Dina rättigheter

Du har all­tid rätt till att begä­ra ut ett kost­nads­fritt utdrag av dina egna upp­gif­ter och att kom­plet­te­ra eller rät­ta till dina uppgifter.

Du har även rätt till att begä­ra bort­tag­ning av dina upp­gif­ter när de inte läng­re är nöd­vän­di­ga för ursprungs­syf­tet. Legala skyl­dig­he­ter kan hind­ra oss från att ome­del­bart rade­ra dina upp­gif­ter helt eller del­vis. I det fal­let kan vi bloc­ke­ra upp­gif­ter­na vi är skyl­di­ga till att spa­ra från att att använ­das i annat syfte.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du ha frå­gor om hur PROCAD Systems AB behand­lar per­son­upp­gif­ter eller har en begä­ran i enlig­het med dina rät­tig­he­ter är du all­tid väl­kom­men att kon­tak­ta oss på: info@elprocad.com eller 021 – 81 60 00