ELPROCAD Serviceavtal ic/xt

Få tillgång till uppdateringar och support

Vid köp eller upp­gra­de­ring av en licens till den senas­te ver­sio­nen av ELPROCAD så ingår ett 12 måna­ders löpan­de Serviceavtal med auto­ma­tisk förlängning.

Håll dig uppdaterad

Med Serviceavtal får du senas­te till­gång till senas­te pro­gram­ver­sio­nen och kon­ti­nu­er­li­ga uppdateringar.

Trygg och stabil

Serviceavtalet inne­bär en jäm­na­re kost­nads­för­del­ning och bätt­re produktekonomi.

Be om hjälp

Vi sit­ter bered­da att sup­por­ta — på svenska.

Mer info

Priser

Serviceavtal är löpan­de med auto­ma­tisk förlängning.

Har du köpt en licens så ingår ett 12 mån Serviceavtal.

Serviceavtal

ELPROCAD ic Basic

1 år, singellicens

7 188 SEK

Serviceavtal

ELPROCAD ic Basic

1 år, nätverkslicens

10 788 SEK

Serviceavtal

ELPROCAD ic/xt Pro/Premium

1 år, singellicens

9 588 SEK

Serviceavtal

ELPROCAD ic/xt Pro/Premium

1 år, nätverkslicens

14 388 SEK

Alla pri­ser är exklu­si­ve moms. Fakturering sker årsvis.
Serviceavtalet ersät­ter våra tidi­ga­re supportavtal.
Villkor

Vanliga frågor

Vad inne­bär ert Serviceavtal?

Med ett Serviceavtal kan en äga­re av en per­ma­nent (icke-tidsbegränsad) licens få till­gång till den senas­te pro­gram­ver­sio­nen och ta del av pro­dukt­för­bätt­ring­ar, tek­nisk sup­port samt i före­kom­man­de fall åtkomst till till­hö­ran­de moln­tjäns­ter. Ett Serviceavtal kan endast köpas för en per­ma­nent licens som tidi­ga­re har köpts separat.
Så länge Serviceavtalet är gil­tigt så till­kom­mer inga sepa­ra­ta kost­na­der för pro­gram­upp­da­te­ring­ar och pro­dukt­sup­port. Det inne­bär en jämn kost­nads­för­del­ning över fle­ra år och en läg­re total­kost­nad vid kon­ti­nu­er­li­ga programuppgraderingar.

Varför inför ni Serviceavtal?

Många kun­der har vänt sig till oss och öns­kat att vi erbju­der Serviceavtal för att till­han­da­hål­la en för­ut­säg­bar årlig kost­nad för ELPROCAD. Förändringar i avta­len med våra partners/underleverantörer Bricsys™ (som till­ver­kar BricsCAD©) och Autodesk© (som till­ver­kar AutoCAD™) gör att vi mås­te änd­ra våra egna avtals­for­mer. Detta gäl­ler fram­förallt för samt­li­ga nät­verksli­cen­ser. Prenumerationsavtal hos Autodesk© dri­ver fram krav på att snab­ba­re erbju­da nya ELPROCAD ver­sio­ner som är kom­pa­tib­la med den senas­te ver­sio­nen av AutoCAD™ – där­med beho­vet att ta fram ett mat­chan­de Serviceavtal för ELPROCAD xt (AutoCAD™-baserad) användare

Innebär ert Serviceavtal att ni går sam­ma väg som Autodesk®:s pre­nu­me­ra­tions­av­tal (hyres­av­tal)?

Nej – tvärtom. Autodesk® har slu­tat att säl­ja per­ma­nen­ta licen­ser och säl­jer nume­ra endast pre­nu­me­ra­tio­ner där rät­tig­he­ten att använ­da pro­gram­met för­svin­ner om pre­nu­me­ra­tio­nen avslutas.
Autodesk slu­tar där­med att säl­ja Underhållsavtal med befint­lig per­ma­nent licens och säl­jer endast pre­nu­me­ra­tio­ner. ELPROCAD tar i och med infö­ran­det av Serviceavtal ste­get till att erbju­da ett Underhållsavtal (som allt­så Autodesk nu inte läng­re erbju­der). En ELPROCAD licens med ett Serviceavtal är alltjämt en per­ma­nent licens.

Måste vi teck­na Serviceavtal för våra ELPROCAD licenser?

För ELPROCAD ic Singellicenser så är Serviceavtal ett för­mån­ligt till­val, men inte ett krav för att få fort­sät­ta upp­gra­de­ra per­ma­nen­ta licen­ser. Det går att för­nya Singellicenser genom att köpa upp­gra­de­ring till den senas­te ver­sio­nen sna­ra­re än att ta del av upp­gra­de­ring­ar­na via ett Serviceavtal.
Vad gäl­ler ELPROCAD ic Nätverkslicenser (BricsCAD-baserad) och samt­li­ga ELPROCAD xt (AutoCAD-baserad pro­dukt) Singel och Nätverkslicenser så finns upp­gra­de­ring­ar endast till­gäng­li­ga i form av Serviceavtal för samt­li­ga av före­ta­gets licenser.

När får vi fak­tu­ran för Serviceavtalet?

Ni bör få en fak­tu­ra för att för­nya Serviceavtalet senast 30 dagar innan Serviceavtalet går ut – kon­tak­ta annars PROCAD Systems AB eller din återförsäljare.

Vi har tre ELPROCAD ic Pro licen­ser – kan vi teck­na Serviceavtal för endast en av licenserna?

Nej, för att ett Serviceavtal skall vara gil­tigt så mås­te Serviceavtal teck­nas för samt­li­ga av före­ta­gets licenser.

Vi har en äld­re ver­sion av ELPROCAD ic Pro (Singel), kan vi köpa till ett Serviceavtal?

Ja, men ni mås­te först upp­gra­de­ra till den senas­te ver­sio­nen. I upp­gra­de­ring­en ingår ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk förlängning.

Vi har redan den senas­te ver­sio­nen av ELPROCAD ic Pro (Singel), kan vi köpa till ett Serviceavtal?

Ja, ett Serviceavtal är en kost­nads­ef­fek­tiv lös­ning för att kon­ti­nu­er­ligt få till­gång till den senas­te pro­gram­va­ran. För en Singellicens så är det dock inte obli­ga­to­riskt att ha ett gil­tigt Serviceavtal.

Vi vill upp­da­te­ra våra ELPROCAD ic Pro nät­verksli­cen­ser till den senas­te ver­sio­nen – mås­te vi teck­na Serviceavtal?

Ja, om licen­sen ska kun­na uppgraderas.Vid köp av en ny licens, eller vid upp­gra­de­ring, ingår ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning. Dessa Serviceavtal mås­te sägas upp för att Serviceavtalet inte skall för­ny­as för en ytter­li­ga­re 12-månaders peri­od. Vad gäl­ler upp­gra­de­ring­ar så bör upp­säg­ning­en ske redan vid beställ­ning­en för att und­vi­ka en för­ny­el­sea­vi. Nätverkslicenser utan löpan­de och gil­ti­ga Serviceavtal går dock inte att upp­gra­de­ra i fram­ti­den utan endast upp­da­te­ring av nuva­ran­de pro­gram­ver­sion blir till­gäng­lig under res­te­ran­de produktlivscykel.

Vi vill upp­da­te­ra våra ELPROCAD xt licen­ser till den senas­te ver­sio­nen – mås­te vi teck­na Serviceavtal?

Ja, om licen­sen ska kun­na upp­gra­de­ras. Vid köp av en ny licens, eller vid upp­gra­de­ring, ingår ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning. Dessa Serviceavtal mås­te sägas upp för att Serviceavtalet inte skall för­ny­as för en ytter­li­ga­re 12-månaders peri­od. Vad gäl­ler upp­gra­de­ring­ar så bör upp­säg­ning­en ske redan vid beställ­ning­en för att und­vi­ka en för­ny­el­sea­vi. ELPROCAD xt (AutoCAD) licen­ser utan löpan­de och gil­ti­ga Serviceavtal går dock inte att upp­gra­de­ra i fram­ti­den utan endast upp­da­te­ring av nuva­ran­de pro­gram­ver­sion blir till­gäng­lig under res­te­ran­de produktlivscykel.

Vad hän­der om vi väl­jer att avbry­ta vårt Serviceavtal?

Om Serviceavtalet inte för­ny­as och det för­fal­ler så kan ni fort­sät­ta att använ­da era per­ma­nen­ta licen­ser. Ni får till­gång till even­tu­el­la upp­da­te­ring­ar av er nuva­ran­de pro­gram­ver­sion men inte läng­re till­gång till kom­man­de pro­gram­ver­sio­ner, till­hö­ran­de webb­tjäns­ter eller pro­dukt­sup­por­ten som ingår i Serviceavtalet. – Är licen­sen en ELPROCAD ic Pro/Basic (Singel) så kan ni i fram­ti­den upp­gra­de­ra den till en sena­re ver­sion av ELPROCAD. – Är licen­sen en ELPROCAD ic Pro/Basic Nätverkslicens så går licen­sen inte läng­re att upp­gra­de­ra. – Är licen­sen en ELPROCAD xt (AutoCAD) Singel- eller Nätverkslicens så går licen­sen inte läng­re att uppgradera.

Vi har redan den senas­te ver­sio­nen av ELPROCAD ic Plan, kan vi köpa till ett Serviceavtal?

Nej, vi erbju­der inte Serviceavtal för ic Plan licen­ser ännu. Förhoppningsvis så kom­mer det­ta att erbju­das samt­li­ga ic Plan använ­da­re inom en snar framtid.

Vi har sär­skil­da öns­ke­mål om angå­en­de sup­port­de­len i Serviceavtalet – kan vi teck­na ett sepa­rat avtal med er?

Utökade Serviceavtal finns till­gäng­li­ga enligt sepa­rat offert för alla för kun­der med fler än 10 ELPROCAD-licenser.