Integritetspolicy

Insamling av personliga uppgifter på hemsidan

PROCAD Systems AB sam­lar in per­son­li­ga upp­gif­ter från dig när du hand­lar i vår webb­s­hop, använ­der ett kon­to på Mina Sidor samt bestäl­ler demo­ver­sio­ner. Uppgifterna inklu­de­rar ditt namn, din e‑postadress, ditt tele­fon­num­mer samt dina övri­ga före­tags­upp­gif­ter som leverans- och betalin­for­ma­tion. Syftet med upp­gif­ter­na är att kun­na kom­mu­ni­ce­ra med dig som kund, att kun­na till­han­da­hål­la de pro­duk­ter och tjäns­ter du har begärt samt att vår­da och admi­ni­stre­ra vår rela­tion med dig.

Uppgifterna kan kom­ma att använ­das för att göra din upp­le­vel­se på vår hem­si­da mer per­son­lig, att för­bätt­ra vår hem­si­da och att för­bätt­ra våra tjänster.

Användning av cookies

Samtycke

Genom att använ­da vår webb­plats god­kän­ner du vår integritetspolicy.