ELPROCAD ic

CAD för elritningar

En kom­plett CAD-lösning som under­lät­tar och effek­ti­vi­se­rar arbe­tet med elritningar

Fokusera på kon­struk­tio­nen, och låt ELPROCAD ic ta hand om auto­ma­tis­ka kors­re­fe­ren­ser och dokumentgenerering

BricsCAD® som inte­gre­rad CAD-motor; en lätt och snabb CAD‐plattform som kör .DWG-filer

 • ELPROCAD ic Basic

  Komplett CAD-lösning för elrit­ning­ar för enkla­re produktioner.

  Symboler och funk­tio­ner för att rita krets­sche­man, huvud­krets­sche­man, ytt­re anslut­nings­sche­man, mon­ta­ge­rit­ning­ar, plc och enlinjescheman.

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 7 188 kr för sing­el­li­cens och 10 788 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Våra hyresli­cen­ser
  Du kan hyra ELPROCAD med månads­vis eller års­vis fak­tu­re­ring. Bindningstiden är 12 måna­der. Under hyres­ti­den ingår ett Serviceavtal med fri sup­port och fria uppgraderingar.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först alter­na­ti­vet för upp­gra­de­ring. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i det nya fäl­tet nedanför.
  Obs: Uppgraderingsalternativet erbjuds endast för ELPROCAD ic 6 eller senare.

  990 kr45 900 kr (exkl. moms)
  Beställ Den här pro­duk­ten har fle­ra vari­an­ter. De oli­ka alter­na­ti­ven kan väl­jas på produktsidan
 • ELPROCAD ic Pro

  Komplett CAD-lösning med auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för alla typer av produktioner

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic
  • Automatiska kors- och signalreferenser
  • Automatisk gene­re­ring av apparatlistor
  • Beställningslistor och rapporter

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 9 588 kr för sing­el­li­cens och 14 388 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Våra hyresli­cen­ser
  Du kan hyra ELPROCAD med månads­vis eller års­vis fak­tu­re­ring. Bindningstiden är 12 måna­der. Under hyres­ti­den ingår ett Serviceavtal med fri sup­port och fria uppgraderingar.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först alter­na­ti­vet för upp­gra­de­ring. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i det nya fäl­tet nedanför.
  Obs: Uppgraderingsalternativet erbjuds endast för ELPROCAD ic 6 eller senare.

  1 190 kr56 900 kr (exkl. moms)
  Beställ Den här pro­duk­ten har fle­ra vari­an­ter. De oli­ka alter­na­ti­ven kan väl­jas på produktsidan
 • ELPROCAD ic Premium

  Komplett CAD-lösning med hög auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för stör­re produktioner.

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic och ic Pro
  • Automatisk gene­re­ring av intern och extern förbindningsdokumentation

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 9 588 kr för sing­el­li­cens och 14 388 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Våra hyresli­cen­ser
  Du kan hyra ELPROCAD med månads­vis eller års­vis fak­tu­re­ring. Bindningstiden är 12 måna­der. Under hyres­ti­den ingår ett Serviceavtal med fri sup­port och fria uppgraderingar.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först alter­na­ti­vet för upp­gra­de­ring. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i det nya fäl­tet nedanför.
  Obs: Uppgraderingsalternativet erbjuds endast för ELPROCAD ic 6 eller senare.

  1 490 kr65 900 kr (exkl. moms)
  Beställ Den här pro­duk­ten har fle­ra vari­an­ter. De oli­ka alter­na­ti­ven kan väl­jas på produktsidan

Hyra eller köpa ELPROCAD?

Vid köp av ELPROCAD ingår all­tid ett Serviceavtal för 12 måna­der, med fri sup­port och fria upp­da­te­ring­ar. När avta­let löpt ut väl­jer mer­par­ten av våra använ­da­re att för­nya sitt Serviceavtal. På så vis får de all­tid den senas­te ver­sio­nen av ELPROCAD och all­tid fri till­gång till support.

För kun­der som vill mins­ka upp­starts­kost­na­den eller som behö­ver ELPROCAD en kor­ta­re peri­od erbju­der vi ock­så Hyresavtal. Fria upp­da­te­ring­ar och sup­port ingår även där.

Jämför kostnaden

Jämför nedan vil­ken pris­mo­dell som pas­sar dina behov bäst. Grafiken visar kost­na­den över tid för exemp­let Singellicens ELPROCAD ic Pro.

Prisjämförelse ELPROCAD
ELPROCAD xt

För dig som föredrar eller redan använder AutoCAD®

Kräver Autodesk AutoCAD®

 • ELPROCAD xt Pro

  Tillägg till Autodesk AutoCAD® med auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för alla typer av pro­duk­tio­ner. Obs! Kräver sepa­rat AutoCAD-licens.

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 9 588 kr för sing­el­li­cens och 14 388 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först alter­na­ti­vet för upp­gra­de­ring från tidi­ga­re ver­sion. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i det nya fäl­tet nedanför.

  15 900 kr31 900 kr (exkl. moms)
  Beställ Den här pro­duk­ten har fle­ra vari­an­ter. De oli­ka alter­na­ti­ven kan väl­jas på produktsidan
 • ELPROCAD xt Premium

  Tillägg till Autodesk AutoCAD® med hög auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för stör­re pro­duk­tio­ner. Obs! Kräver sepa­rat AutoCAD-licens.

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 9 588 kr för sing­el­li­cens och 14 388 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först alter­na­ti­vet för upp­gra­de­ring från tidi­ga­re ver­sion. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i det nya fäl­tet nedanför.

  19 900 kr40 900 kr (exkl. moms)
  Beställ Den här pro­duk­ten har fle­ra vari­an­ter. De oli­ka alter­na­ti­ven kan väl­jas på produktsidan
ELPROCAD ic Plan

Komplett CAD-lösning för installationsritningar

Översiktsscheman, led­nings­drag­ning, lager­han­te­ring, matrisin­sätt­ning av symboler…

12 900 kr20 900 kr (exkl. moms)Beställ Den här pro­duk­ten har fle­ra vari­an­ter. De oli­ka alter­na­ti­ven kan väl­jas på produktsidan

Klippkort

Anpassning, Installation, Konfiguration och Support utan­för Serviceavtal på timme.

3 600 kr11 000 kr (exkl. moms)Beställ Den här pro­duk­ten har fle­ra vari­an­ter. De oli­ka alter­na­ti­ven kan väl­jas på produktsidan