Support

Hitta svar på de vanligaste frågorna, eller få support via Serviceavtal eller Klippkort.

Letar du efter de senas­te uppdateringarna?
Du hit­tar dem via Mina sidor

1. Hitta lösning

Hitta svar på de van­li­gas­te tek­nis­ka frå­gor­na i vår hel­p­desk, eller hit­ta manu­a­ler och gui­der i vår dokumentation.

Kolla även i Kom igång-häftet och manu­a­ler­na som följ­de med din programvara.

2. Serviceavtal eller klippkort?

Support går att få genom Serviceavtal. Utökad anpass­ning går att få via Klippkort.

Du som har köpt eller upp­gra­de­rat en ELPROCAD-licens har fått ett löpan­de 12 måna­ders Serviceavtal på köpet, med auto­ma­tisk för­läng­ning. Med Serviceavtalet får du för­u­tom sup­port till­gång till de senas­te ver­sio­ner­na och kon­ti­nu­er­li­ga uppdateringar.

Har du ing­et aktivt ser­vice­av­tal rekom­men­de­rar vi att du upp­gra­de­rar din licens.

3. Kontakta support

Du som har Serviceavtal eller Klippkort kan kon­tak­ta oss via sup­port­for­mu­lä­ret på Mina sidor.

  1. Logga in på Mina sidor
  2. Gå till ”Nytt supportärende”
  3. Fyll i formuläret