ELPROCAD Klippkort

Anpassning, installation samt konfiguration utöver Serviceavtal på timme.

Avräkning sker löpan­de i 10-minuters intervaller.

Du får ett Klippkortsnummer som du anger vid kon­takt med oss.

Klippkort

3 timmar

3 600 SEK

(1 200 SEK/h)

Klippkort

5 timmar

5 750 SEK

(1 150 SEK/h)

Klippkort

10 timmar

11 000 SEK

(1 100 SEK/h)

Priserna är exkl. moms.

Villkor

Villkor för avtal

Denna bila­ga defi­ni­e­rar vill­ko­ren för köp av Klippkort för sup­port som ingåtts mel­lan PROCAD Systems AB (556194 – 4991), nedan kal­lad PROCAD och Kunden, vil­ken anges på fak­tu­ran, i och med att PROCAD mot­ta­git och accep­te­rat beställ­ning­en från Kunden. Programvaran ELPROCAD™ mås­te licen­sie­ras enligt PROCADs vid var tids gäl­lan­de anvisningar.

Avtalets omfatt­ning

Detta avtal gäl­ler endast för pro­gram­va­ra som leve­re­rats från PROCAD, anting­en direkt eller via återförsäljare.

För att avta­let skall vara gil­tigt krävs att nytt­jan­de­rätt till pro­gram­va­ran enligt pro­gram­va­ru­li­cen­sen föreligger.

Kundens rät­tig­he­ter

Gällande Klippkort ger Kunden:

Utökat sup­port­stöd och hjälp samt möj­lig­het till mer ingå­en­de frå­gor och hjälp om pro­gram­va­rans funk­tio­na­li­tet och använd­ning. Som exem­pel kan anpass­ning av rit­nings­blan­ket­ter och rap­port­mal­lar göras för att bätt­re upp­fyl­la före­ta­gets verk­sam­het. I begrän­sad omfatt­ning kan enkla­re frå­gor som rör ope­ra­tiv­sy­stem, skri­va­re, nät­verk m.m. som behövs för pro­gram­va­rans använd­ning besva­ras. Rätten till sup­port gäl­ler endast till den senas­te huvud­ver­sio­nen av den spe­ci­fi­ka ELPROCAD™-programvaran.

Kunden använ­der sup­port­for­mu­lä­ret på PROCADs hem­si­da www.elprocad.com för att begä­ra support.

Kundens skyl­dig­he­ter

För att PROCAD ska kun­na ge ser­vice är Kunden skyl­dig att:

Kunden skall, utö­ver sed­van­li­ga upp­gif­ter såsom Serviceavtalsnummer, pro­gram­ver­sio­ner, licens­num­mer m.m. även till­han­da­hål­la en utför­lig beskriv­ning av aktu­ellt sup­por­tä­ren­de samt upp­gif­ter om Kundens egna insat­ser och bedömningar. 

Filer som bedöms vara till nyt­ta för PROCAD i dess utvär­de­ring av ären­det skall bifo­gas, t.ex. rit­nings­fi­ler, pro­jekt och databaser.

Kunden är inför­stådd med att sup­por­tä­ren­den som inte inne­hål­ler ovanstå­en­de kan kom­ma att bli fördröjda.

Följa vill­ko­ren i programvarulicensen

Kontrollera och för­hind­ra att dator, ope­ra­tiv­sy­stem, pro­gram och data­fi­ler inne­hål­ler virus, tro­jans­ka häs­tar etc.

Säkerhetskopiera regel­bun­det enligt all­mänt veder­tag­na principer.

Följa de instruk­tio­ner som finns i pro­gram­va­rans hand­böc­ker och de instruk­tio­ner som PROCAD even­tu­ellt har givit.

Installera den senas­te ver­sio­nen av pro­gram­va­ran för att und­vi­ka och avhjäl­pa even­tu­el­la fel (inom rim­lig tid)

Utse en eller två kon­takt­per­so­ner och se till att des­sa har kun­ska­per om pro­gram­va­ran och vara för­tro­gen med dato­rer och dess ope­ra­tiv­sy­stem. Kontaktpersonerna skall sva­ra för kon­tak­ter­na med PROCAD gäl­lan­de Kundens samt­li­ga licenser.

Ta del av och i före­kom­man­de fall age­ra på med­de­lan­den från PROCAD.

Förse PROCAD med aktu­el­la före­tags­upp­gif­ter som namn, post­a­dress, tele­fon­num­mer, organisations- eller per­son­num­mer (vid enskild fir­ma) och aktu­ell e‑postadress.

PROCADs skyl­dig­he­ter

PROCAD är skyl­dig att:

Normalt till­han­da­hål­la sup­port mel­lan 9.00−16.00 under helg­fria var­da­gar med lunch­stängt 12.00−13.00.

Service utförs efter PROCADs val via e‑post, Internet eller telefon.

Ta emot felan­mä­lan som läm­nas via internet/e‑post dyg­net runt.

Begränsningar i PROCADs åtagande

Avtalet omfat­tar inte utbild­ning i pro­gram­va­ran eller sup­port som är att jäm­stäl­la med utbildning.

Ge instruk­tio­ner som fram­går av hand­böc­ker, hjälp­tex­ter på Internet eller annan media.

Åtgärder på pro­gram som är äld­re än den senas­te huvud­ver­sio­nen av PROCADs programvara.

Avhjälpa fel som upp­kom­mit av orsa­ker utan­för PROCADS kon­troll såsom till exem­pel strö­mav­brott, fel i ope­ra­tiv­sy­stem, fel i hård­va­ra, fel i driv­ru­ti­ner, fel orsa­ka­de av virus, tro­jans­ka pro­gram eller makron.

Åtgärder som mås­te göras på grund av att aktu­ell säker­hetsko­pia sak­nas.

Fel som upp­stått t ex p g a ovar­sam han­te­ring eller fel­ak­tig använd­ning omfat­tas inte av avtalet.

Göra kund­spe­ci­fi­ka anpass­ning­ar i produkten.

Priser och betalningsvillkor

Kostnaden för Klippkort erläggs i för­skott. Moms till­kom­mer. Betalningsvillkor är 30 dagar net­to. Dröjsmålsränta 1% per månad. Tjänster som ej omfat­tas av avta­let debi­te­ras Kunden enligt aktu­ell prislista.

PROCAD för­be­hål­ler sig rät­ten att genom pris­höj­ning juste­ra des­sa pri­ser. Justering görs enligt för­änd­ring Tjänsteproduktionsindex (TjPI) Fasta pri­ser, 62 pro­gram­va­ru­pro­du­cen­ter (2010 K1 =100 som basmånad).

Överlåtelse

Det är inte tillå­tet att över­lå­ta Klippkort till tred­je part utan skrift­ligt god­kän­nan­de från PROCAD. Detsamma gäl­ler om Kunden blir fusio­ne­rad eller för­satt i konkurs.

Returer

Eventuell retur skall först all­tid över­ens­kom­mas med PROCAD. Vi accep­te­rar nor­malt retur av Klippkort fram till dess att fak­tu­ran har beta­lats eller ett nytt­jan­de har påbör­jats av klipp­kor­tet. PROCAD tar ut en avgift för returer.

Force majeu­re

Parts åta­gan­de gäl­ler med reser­va­tion för hän­del­ser utan­för Parts kon­troll såsom krig, terror­dåd, arbets­kon­flikt, sabo­tage, elds­vå­da, vat­ten­ska­da, inbrott, myn­dig­hets­in­gri­pan­de eller lik­nan­de som för­svå­rar eller omöj­lig­gör för Part att utfö­ra ser­vice eller vid­ta­ga åtgärder.

Ansvarsbegränsning

PROCAD fri­skri­ver sig från allt ansvar för var­je per­son­ska­da, sak­ska­da eller för­mö­gen­hets­ska­da som kan föl­ja direkt eller indi­rekt av PROCAD åta­gan­de enligt det­ta avtal. Eventuell ersätt­ning kan ald­rig bli stör­re än erlag­da avgif­ten för programvaran/ tjäns­ten. Detsamma gäl­ler även vid drift­stör­ning­ar så väl pla­ne­ra­de som oplanerade.

Sekretess

Ingen av Parterna får läm­na ut upp­gif­ter som är skyd­da­de enligt lagen om skydd för företags¬hemligheter i annan utsträck­ning än vad som krävs på grund av lagänd­ring­ar, myn­dig­hets­be­slut, för att kun­na utfö­ra ser­vice enligt det­ta avtal eller om and­ra par­ten god­känt för­fa­ran­det. Part för­bin­der sig att infor­me­ra sina anställ­da och/eller kon­sul­ter så att sek­re­tess iakttas.

Avtalsbrott

Om Kunden bry­ter mot vill­ko­ren i det­ta avtal har PROCAD rätt att säga upp Klippkort med ome­del­bar verkan.

Gällande lag

Parternas rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter skall i sin hel­het lyda under svensk lag. Vid tvist angå­en­de tolk­ning av avta­let eller använd­ning av pro­gram­va­ran, skall par­ter­na för­sö­ka lösa tvis­ten genom upp­gö­rel­se i godo. Om tvis­ten inte löses på det­ta sätt, skall tvis­ten lösas av all­män dom­stol med Västerås Tingsrätt som förs­ta instans.

Avtalande part

Kunden ingår avtal med:

PROCAD PROCAD Systems AB

Org.nr 556194 – 4991

Postadress Transformatorgatan 2

721 37 Västerås

Kontakt tele­fon 021 – 81 60 00

Kontakt e‑post support@elprocad.com