ELPROCAD ic

ELPROCAD ic är en komplett CAD‐lösning med BricsCAD, ett kraftfullt CAD‐program från Bricsys, som underlättar och effektiviserar arbetet med elritningar.

ELPROCAD ic Basic

Symboler och funk­tio­ner för att rita krets­sche­man, huvud­krets­sche­man, ytt­re anslut­nings­sche­man, mon­ta­ge­rit­ning­ar, plc, och enlin­je­sche­man.

Rekommenderas för mind­re eller enkla­re pro­duk­tio­ner, samt för att endast läsa rit­ning­ar.

Singellicens:

18 900 SEK

Inkl. 6 mån Serviceavtal

Serviceavtal:
5 988 kr/år

Uppgradering av huvud­ver­sion utan ser­vice­av­tal:
9 900 SEK

ELPROCAD ic Pro

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic
  • Automatiska kors‐ och sig­nal­re­fe­ren­ser
  • Automatisk gene­re­ring av appa­rat­lis­tor
  • Beställningslistor och rap­por­ter

Vår stor­säl­ja­re! Rekommenderas för alla typer av pro­duk­tio­ner, inklu­de­rar auto­ma­tis­ka kors­re­fe­ren­ser och rapporter/listor.

Singellicens:

25 900 SEK

Inkl. 6 mån Serviceavtal

Serviceavtal:
8 388 kr/år

Nätverkslicens:

28 900 SEK

Inkl. 6 mån Serviceavtal

Serviceavtal:
11 988 kr/år

Uppgradering av huvud­ver­sion utan ser­vice­av­tal:
12 900 SEK

ELPROCAD ic Premium

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic och ic Pro
  • Automatisk gene­re­ring av intern och extern för­bind­nings­do­ku­men­ta­tion

Rekommenderas för stör­re pro­duk­tio­ner som vill ha ett pro­fes­sio­nellt verk­tyg med myc­ket hög auto­ma­ti­se­rings­grad.

Singellicens:

34 900 SEK

Inkl. 6 mån Serviceavtal

Serviceavtal:
8 388 kr/år

Nätverkslicens:

37 900 SEK

Inkl. 6 mån Serviceavtal

Serviceavtal:
11 988 kr/år

Programmet han­te­rar dwg‐filer, är till­gäng­ligt på eng­els­ka och svens­ka samt fun­ge­rar på Windows 7, 8 och 10 med 32 och 64‐bit.

Har ni speciella önskemål?

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med någon specialanpassning ihop med våra program.

Vi har myc­ket lång erfa­ren­het av pro­gram­ut­veck­ling ihop med oli­ka CAD‐program. Vi hjäl­per dig även med att ta fram spe­ci­fi­ka sym­bo­ler, rit­nings­blan­ket­ter, rap­por­ter, data­baskopp­ling­ar m.m.

Svenska