CAD för elritningar

En kom­plett CAD-lösning med sym­bo­ler och funk­tio­ner för elkon­struk­tö­rer och instal­la­tö­rer.

Uppdateringar med nya funk­tio­ner sker löpan­de!

Ny ver­sion

2020

ELPROCAD ic 2020 stöder BricsCAD V19 och det senaste DWG 2018-formatet.

BricsCAD V19

Nytt i 2020.6

Uppdaterad CAD-motor: BricsCAD V19

Stöd för nya DWG 2018-formatet.

Nytt i 2020.6

Frigör mer plats på ritytan

Använd nya Clean Screen-funktionen för att ska­pa mer plats på skriv­bor­det.

jämför ritningar

Nytt i 2020.6

Jämför ritningar

Med ELPROCAD ic 2020 kan du enkelt jäm­fö­ra och kon­trol­le­ra skill­na­der mel­lan oli­ka DWG-ritningar med kom­man­dot DWGCOMPARE.

Version

6.0

Med ELPROCAD ic 6.0 förenklar vi projekt- och dokumentationshantering, lyfter användarupplevelsen och snabbar på uppstarten.

Läs om de störs­ta nyhe­ter­na:

Nytt i 6.0

Samlad och sökbar projektdokumentation

ELPROCAD ic sam­lar och ska­par auto­ma­tiskt sök­ba­ra PDF:er för all vik­tig doku­men­ta­tion i ett pro­jekt.

Se video på PDF-generering

Nytt i 6.0

Kundanpassade projektmallar

Kom snabbt igång mel­lan pro­jekt med kund­spe­ci­fi­ka blan­ket­ter, rap­por­ter, logo­ty­per och appa­ra­ter – och dela på pro­jekt­mal­lar över nät­verk.

Se video på anpas­sa­de pro­jekt­mal­lar

Nytt i 6.0

Uppdaterat grafiskt gränssnitt

Jobba snab­ba­re med anpas­sa­de verk­tygs­fält, smar­ta knap­par och fli­kar.

Nytt i 6.0

Ladda ner, installera, börja rita

Förenklad Windows 10-installation och effek­ti­vi­se­rad utrull­ning med MSI-paket.

Se video på instal­la­tion och akti­ve­ring

Nytt i 6.0

Mjukvarulicensnycklar och utcheckning

Checka ut och in när du vill, utan hård­va­rulås, och han­te­ra dina licen­ser på Mina sidor

Läs mer om licens­han­te­ring

Uppdaterad CAD-motor

ELPROCAD körs nu på BricsCAD® V19

Förbättrat stöd för Windows 10

Nya stan­dard­plat­ser för användar- och pro­gram­fi­ler och pro­gram­in­ställ­ning­ar.

Testa gratis i 30 dagar

Systemkrav: Windows 8 eller 10, 32 eller 64 bit, 4 GB RAM
Licens: Singel eller Nätverk
Språk: Engelska, Svenska, Danska

Licenser

 • ELPROCAD ic Basic

  12 900 kr30 900 kr (exkl. moms)

  Komplett CAD-lösning för elrit­ning­ar för enkla­re pro­duk­tio­ner.

  Symboler och funk­tio­ner för att rita krets­sche­man, huvud­krets­sche­man, ytt­re anslut­nings­sche­man, mon­ta­ge­rit­ning­ar, plc, och enlin­je­sche­man.

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 5 988 kr för sing­el­li­cens och 9 588 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först det pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­ti­vet. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i for­mu­lä­ret nedan­för lis­tan. Kontakta oss för fler upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv om du inte hit­tar ett pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv i lis­tan.

  Beställ
 • ELPROCAD ic Pro

  15 900 kr37 900 kr (exkl. moms)

  Komplett CAD-lösning med auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för alla typer av pro­duk­tio­ner

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic
  • Automatiska kors- och sig­nal­re­fe­ren­ser
  • Automatisk gene­re­ring av appa­rat­lis­tor
  • Beställningslistor och rap­por­ter

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 8 388 kr för sing­el­li­cens och 11 988 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först det pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­ti­vet. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i for­mu­lä­ret nedan­för lis­tan. Kontakta oss för fler upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv om du inte hit­tar ett pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv i lis­tan.

  Beställ
 • ELPROCAD ic Premium

  18 900 kr46 900 kr (exkl. moms)

  Komplett CAD-lösning med hög auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för stör­re pro­duk­tio­ner.

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic och ic Pro
  • Automatisk gene­re­ring av intern och extern för­bind­nings­do­ku­men­ta­tion

  Serviceavtal ingår
  Vid köp eller upp­gra­de­ring av licens ingår ett löpan­de Serviceavtal på 12 måna­der med auto­ma­tisk för­läng­ning utan extra kost­nad till ett vär­de av 8 388 kr för sing­el­li­cens och 11 988 kr för nät­verksli­cens. Läs mer om vårt Serviceavtal här.

  Vid upp­gra­de­ring
  Välj först det pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­ti­vet. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i for­mu­lä­ret nedan­för lis­tan. Kontakta oss för fler upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv om du inte hit­tar ett pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv i lis­tan.

  Beställ

ELPROCAD + Autodesk AutoCAD® För dig som före­drar eller redan är AutoCAD®-använ­da­re.

Mina Sidor