Akademiska licenser

Kostnadsfria licen­ser för lära­re och sko­lor som använ­der CAD för elrit­ning­ar i sin undervisning.

Våra kost­nads­fria aka­de­mis­ka licen­ser är till för hög­sko­lor, yrkes­hög­sko­lor och gym­na­si­e­ut­bild­ning­ar. Vi erbju­der lös­ning­ar som gör under­vis­ning och inlär­ning av CAD för elrit­ning­ar enkelt och intres­sant. ELPROCAD är den kom­plet­ta lös­ning­en med funk­tio­ner för elkon­struk­tö­rer. Vi hjäl­per dig kom­ma igång snabbt och enkelt!

Kompetens inför yrkeslivet

Elever tyc­ker att det är lätt att kom­ma igång med ELPROCAD och att verk­ty­get är lätt att för­stå. I ELPROCAD får ele­ven lära sig hela doku­men­ta­tions­pro­ces­sen från rit­ning till kon­struk­tion genom rit­tek­nik, sym­bol­för­stå­el­se och apparatlistor.

Öka stu­den­ter­nas chan­ser i arbets­li­vet genom att erbju­da våra aka­de­mis­ka licen­ser i utbild­ning­en. ELPROCAD är väl eta­ble­rat i bran­schen och genom utbild­ning i verk­ty­get får ele­ver­na en stark för­del när de kom­mer ut i arbetslivet.

Nätverks- eller volymlicenser

Vi erbju­der både nät­verksli­cen­ser och volym­li­cen­ser för undervisning.

Nätverkslicensen krä­ver en licens­ser­ver och där­för läm­par sig den här licen­sen bra för under­vis­ning i datasalar.

Volymlicensen kan använ­das var som helst, nyc­keln är knu­ten till datorn istäl­let för nät­ver­ket. Licensen läm­par sig bra för distansundervisning.

Ansök om akademiska licenser i 5 steg

1.Anmäl intresse

Kom igång genom att skic­ka en intres­se­an­mä­lan via for­mu­lä­ret nedan.

2.Ansök

Ansök om licen­ser hos vår sam­ar­bets­part­ner Bricsys.

3.Instruktioner

Du får ett mail från oss med instruk­tio­ner och ned­ladd­nings­länk när allt är klart.

4.Kom igång

Lärare kan kon­tak­ta sup­port via Mina Sidor. Elever kom­mer igång med hjälp avHelpdesk.

5.Använd ELPROCAD

Licenserna är gil­ti­ga max ett år. Efter det ansö­ker du på nytt.

Intresseanmälan för akademiska licenser


  Ny skolkundBefintlig skolkund

  Läs om licenstyperna.

  VolymlicensNätverkslicens

  FAQ

  Vem kan få support?

  Support erbjuds till lära­re. Om en elev har frå­gor så bör den­ne först vän­da sig till sin lära­re som i sin tur kan kon­tak­ta oss via sup­port­for­mu­lä­ret på Mina Sidor,

  Vad får man använ­da licen­sen till?

  Akademiska licen­ser får endast använ­das i utbildningssyfte.

  Hur länge gäl­ler licensen?

  Akademiska licen­ser gäl­ler max ett år. Giltighetstiden löper all­tid mel­lan juni-juni. Det bety­der att även om ni ansö­ker i janu­a­ri så löper licen­sen ut i juni sam­ma år. När det är dags att för­nya så kon­tak­tar vi er i god tid.

  Har du frågor?

  Skicka gär­na ett mejl till oss med frå­gor och funderingar:

  skola@elprocad.com