Volym- eller nätverkslicens till skolundervisningen?

Vid en beställ­ning av skol­li­cen­ser hos Bricsys finns två alter­na­tiv att väl­ja mel­lan: Single Volume License och Network License. Nedan redo­görs för respek­ti­ve licen­styp och hur många licen­ser som kan behövas.

Single Volume License

Volymlicensen läm­par sig för distans­un­der­vis­ning eftersom den är låst till en spe­ci­fik dator. Det tillå­ter ele­ven att star­ta ELPROCAD från sin egen dator både i klass­rum­met och hemma.

Licenshantering

En Single Volume License inne­hål­ler endast en akti­ve­rings­nyc­kel som används till alla dato­rer. Hur många gång­er sam­ma akti­ve­rings­nyc­kel kan använ­das avgörs av anta­let licen­ser nyc­keln innehåller.

Aktivering

Licensen akti­ve­ras med sam­ma akti­ve­rings­nyc­kel på alla dato­rer. När licen­sen akti­ve­ras ska alter­na­ti­vet Singellicens väl­jas i dia­lo­gen Licenshanteraren.

Så akti­ve­ras volymlicensen.

Avaktivering

Om licen­sen ska utnytt­jas på en annan dator mås­te den först avak­ti­ve­ras för att sedan akti­ve­ras igen på den nya datorn. Om en dator kra­schar eller åter­ställs före en avak­ti­ve­ring mås­te licen­sen åter­stäl­las av PROCAD Systems.

Så avak­ti­ve­ras volymlicensen.

Network License

Nätverkslicensen läm­par sig för under­vis­ning på en fast plats, exem­pel­vis en dator­sal. Licensen är låst till en licens­ser­ver som kli­en­ten (datorn) mås­te ha till­gång till för att kun­na star­ta programmet.

Licenshantering

Licensservern delar ut licen­ser till så många kli­en­ter som det finns antal licen­ser i akti­ve­rings­nyc­keln. Om en kli­ent släp­per sin licens finns den direkt till­gäng­lig för en annan kli­ent. Om licens­ser­vern ska bytas ut mås­te akti­ve­rings­nyc­keln först avaktiveras.

Installera licens­serv­rar och akti­ve­ra nätverkslicenser.

Klienterna mås­te kon­ti­nu­er­ligt ha kon­takt med licens­ser­vern för att ELPROCAD ska gå att star­ta. Om kli­en­ten behö­ver fun­ge­ra off-grid kan licen­sen chec­kas ut.

Så många licenser behövs beroende på licenstyp

Single Volume License

Beräkna antal licen­ser bero­en­de på antal dato­rer som kom­mer användas.

Exempel: Om 30 ele­ver har egna dato­rer och 15 ele­ver använ­der en dator­sal behövs 45 licen­ser. Räkna med hur många lära­re som ska ha till­gång till pro­gram­met samt en liten mar­gi­nal så blir det totalt 50 licenser.

Network license

Beräkna antal licen­ser bero­en­de på anta­let användare.

Exempel: Om 30 ele­ver har egna dato­rer samt även använ­der en dator­sal med 15 dato­rer behövs 30 licen­ser. Räkna med hur många lära­re som ska ha till­gång till pro­gram­met samt en liten mar­gi­nal så blir det totalt 35 licenser.