Registrera akademisk licens hos Bricsys

När du har fyllt i intres­se­for­mu­lä­ret för skol­li­cen­ser till ELPROCAD är det dags att ansö­ka om licen­ser hos Bricsys. De han­te­rar aka­de­mis­ka licen­ser enskilt hos sig och med­de­lar oss så att vi sedan kan fär­dig­stäl­la processen.

Så ansöker du om licenser hos Bricsys

1. Gå till Bricsys och registrera skolan

Gå till Bricsys hem­si­da genom län­ken nedan för att påbör­ja ansö­kan om aka­de­mis­ka licen­ser till din skola.

Obs! Viktigt att du använ­der nedan­länk för att din ansö­kan ska kopp­las till vår licens.

Registrera er genom att klic­ka på Register as a school längst ner på sidan.

BricsCAD - Register as school

2. Bricsyskonto

Logga in eller ska­pa ett nytt Bricsyskonto. Fyll i upp­gif­ter­na och klic­ka på fortsätt.

3. Fyll i avtalet

Följ anvis­ning­ar­na 1 – 3.

När du fyl­ler i avta­let anger du hur många licen­ser och vil­ken typ av licens din sko­la behö­ver. Läs mer om licen­sty­per här.

Ladda upp doku­men­tet och klic­ka på registrera.

4. Aktiveringsnycklar

Nu när du har gjort klart ansö­kan hos Bricsys går infor­ma­tio­nen vida­re till oss. Vi mai­lar dig instruk­tio­ner och akti­ve­rings­nyck­lar inom kort.