CAD för elritningar

En komplett CAD‐lösning med symboler och funktioner för elkonstruktörer och installatörer.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i ett tillägg till AutoCAD.

ELPROCAD ic

Komplett CAD‐lösning för elrit­ning­ar i BricsCAD, ett kraftullt CAD‐program från Bricsys.

ELPROCAD ic Plan

Komplett CAD‐lösning för instal­la­tions­rit­ning­ar i BricsCAD, ett kraftullt CAD‐program från Bricsys.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i AutoCAD

Alla ELPROCAD‐produkter arbe­tar i fil­for­ma­tet dwg och finns på svens­ka och eng­els­ka för Windows 7, 8 och 10 (32 och 64 bit).

Besök oss på Scanautomatic 2018, 9 – 11 oktober 2018

Svenska Mässan Göteborg Monter B09:82

Serviceavtal ELPROCAD‐familjen

Det smi­di­gas­te sät­tet att vara upp­da­te­rad Med vårt ser­vice­av­tal har du till­gång till den senas­te pro­gram­ver­sio­nen och du tar del av pro­dukt­för­bätt­ring­ar samt vår pro­dukt­sup­port. Samtidigt får […]

Besök oss på Elmässan Syd 2018

ELPROCAD kom­mer vara på plats och dema vår mjuk­va­ra. 24 – 25 janu­a­ri 2018, Malmö Monter A:01 Hämta din kost­nads­fria bil­jett här

Utbildning

Vi erbju­der kur­ser inom alla våra pro­gram och på oli­ka kun­skaps­ni­vå­er anting­en hos oss, hos er eller hos åter­för­säl­ja­re. I samt­li­ga kur­ser var­vas teo­ri med lärar­led­da prak­tis­ka övning­ar.

Dessutom utfor­mar vi före­tagsin­ter­na kur­ser efter ditt före­tags spe­ci­fi­ka krav och öns­ke­mål.

Kommande kur­ser

22 janu­a­ri — 24 janu­a­ri
Grundkurs i ELPROCAD ic Pro

19 feb­ru­a­ri — 21 feb­ru­a­ri
Grundkurs i ELPROCAD ic Pro

Om företaget

PROCAD Systems AB utveck­lar sedan 1985 en av Sveriges ledan­de elap­pli­ka­tio­ner, en pro­gram­fa­milj som heter ELPROCAD.

Programmen effek­ti­vi­se­rar din elkon­struk­tion väsent­ligt och utgör ock­så en ny platt­form där du kan växa vida­re i din egen auto­ma­tions­grad.

Bakom pro­gram­men finns per­so­nal med en lång egen eltek­nisk bak­grund, data­pro­gram­me­ring och kun­nan­de inom industri­au­to­ma­tion. Programmen säljs i hela nor­den och runt om i värl­den.

PROCAD Systems AB till­han­da­hål­ler sup­port på pro­gram­men, mot kun­der och åter­för­säl­ja­re. Naturligtvis kan vi ock­så till­han­da­hål­la utbild­ning på pro­gram­men både i egna loka­ler eller ute hos kund.