ELPROCAD ic 2022

Med ELPROCAD ic 2022 kommer uppdaterad CAD-motor samt fullt stöd för dark mode i ritmiljön.

Splash xt 2023

Nya ELPROCAD xt 2023

Nytt för ELPROCAD xt 2023 är stöd för AutoCAD® 2023 och

dark mode i ritmiljön.

BricsCAD

Köp BricsCAD, framtidens CAD-plattform

Slipp byte av licensmo­dell. Köp din BricsCAD-licens en gång och äg den för all­tid. BricsCAD är kom­pa­ti­belt med ditt nuva­ran­de CAD-program. Filer och pro­gram impor­te­ras direkt. Flytta på bara någ­ra minuter.

Vi är Bricsys Premium Partner och Skandinaviens störs­ta åter­för­säl­ja­re av BricsCAD®. Vi säl­jer och sup­por­tar BricsCAD® via vår sajt procadsystems.com.

CAD för elritningar

En komplett CAD-lösning med symboler och funktioner för elkonstruktörer och installatörer.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i ett tillägg till AutoCAD®.

ELPROCAD ic

Komplett CAD-lösning för elrit­ning­ar i BricsCAD®, ett kraft­fullt CAD-program från Bricsys®.

ELPROCAD ic Plan

Komplett CAD-lösning för instal­la­tions­rit­ning­ar i BricsCAD®, ett kraftullt CAD-program från Bricsys®.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i AutoCAD®

Dokumentation, guider, hjälpartiklar

Besök vårt bib­li­o­tek för manu­a­ler, van­li­ga frå­gor, symbol- och meny­gui­der samt råd och anvisningar.

Utbildning

Vi erbju­der kur­ser inom alla våra pro­gram och på oli­ka kun­skaps­ni­vå­er anting­en hos oss, hos er eller hos åter­för­säl­ja­re. I samt­li­ga kur­ser var­vas teo­ri med lärar­led­da prak­tis­ka övningar.

Dessutom utfor­mar vi före­tagsin­ter­na kur­ser efter ditt före­tags spe­ci­fi­ka krav och önskemål.

Kommande kur­ser

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
21 mars — 23 mars, Distanskurs via Teams

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
11 april — 13 april, Distanskurs via Teams

Onlinekurs – Funktions- och pla­ce­rings­o­ri­en­te­rat rit­sätt (DOK80)
18 april — 19 april, Distanskurs via Teams

Grundkurs i ELPROCAD ic Pro (på plats i Västerås)
25 april — 27 april, Västerås

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
23 maj — 25 maj, Distanskurs via Teams

Grundkurs i ELPROCAD ic Pro (på plats i Västerås)
13 juni — 15 juni, Västerås

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro (extrain­satt)
27 juni — 29 juni, Distanskurs via Teams

Grundkurs i ELPROCAD ic Pro (på plats i Västerås)
29 augusti — 31 augusti, Västerås

Om företaget

PROCAD Systems AB utveck­lar sedan 1985 en av Sveriges ledan­de elap­pli­ka­tio­ner, en pro­gram­fa­milj som heter ELPROCAD.

Programmen effek­ti­vi­se­rar din elkon­struk­tion väsent­ligt och utgör ock­så en ny platt­form där du kan växa vida­re i din egen automationsgrad.

Bakom pro­gram­men finns per­so­nal med en lång egen eltek­nisk bak­grund, data­pro­gram­me­ring och kun­nan­de inom industri­au­to­ma­tion. Programmen säljs i hela Norden och runt om i världen.

PROCAD Systems AB till­han­da­hål­ler sup­port på pro­gram­men, mot kun­der och åter­för­säl­ja­re. Naturligtvis kan vi ock­så till­han­da­hål­la utbild­ning på pro­gram­men både i egna loka­ler eller ute hos kund.

Läs om före­ta­gets historia >

Prenumerera på nyheter

En gång i måna­den skic­kar vi ut ett mail med pro­dukt­ny­he­ter, tips och tricks samt aktu­ellt på före­ta­get. Allt du behö­ver göra är att regi­stre­ra dig som använ­da­re på Mina Sidor.