ELPROCAD
ic 2024

Med ELPROCAD ic 2024 kommer en helt omarbetad PDF-funktion samt en förbättrad hantering av förbindningar.

Välj licensmo­del­len som pas­sar dig: Köp, upp­gra­de­ra eller hyra.

ELPROCAD xt

Nya ELPROCAD xt 2024

Nytt för ELPROCAD xt 2024 är stöd för AutoCAD® 2024 och en för­bätt­rad PDF-funktion.

ELPROCAD ic - Smidiga hyreslicenser

Hyreslicenser – det smidigaste sättet att använda ELPROCAD ic

Istället för att köpa en licens kan du även hyra ELPROCAD ic. Du kan beta­la per månad eller år. Vid hyra ingår ett Serviceavtal med fri sup­port och fria uppgraderingar.

CAD för elritningar

En komplett CAD-lösning med symboler och funktioner för elkonstruktörer och installatörer.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i ett tillägg till AutoCAD®.

ELPROCAD ic

Komplett CAD-lösning för elrit­ning­ar i BricsCAD®, ett kraft­fullt CAD-program från Bricsys®. ELPROCAD ic kan köpas eller hyras.

ELPROCAD ic Plan

Komplett CAD-lösning för instal­la­tions­rit­ning­ar i BricsCAD®, ett kraftullt CAD-program från Bricsys®.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i AutoCAD®

Dokumentation, guider, hjälpartiklar

Besök vårt bib­li­o­tek för manu­a­ler, van­li­ga frå­gor, symbol- och meny­gui­der samt råd och anvisningar.

Utbildning

Vi erbju­der kur­ser inom alla våra pro­gram och på oli­ka kun­skaps­ni­vå­er anting­en hos oss, hos er eller hos åter­för­säl­ja­re. I samt­li­ga kur­ser var­vas teo­ri med lärar­led­da prak­tis­ka övningar.

Dessutom utfor­mar vi före­tagsin­ter­na kur­ser efter ditt före­tags spe­ci­fi­ka krav och önskemål.

Kommande kur­ser

Grundkurs i ELPROCAD ic Pro (på plats i Västerås)
27 augusti — 29 augusti, Västerås (0 plat­ser kvar)

ELPROCAD Förbindkurs (på plats i Västerås)
10 sep­tem­ber — 11 sep­tem­ber, Västerås (6 plat­ser kvar)

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
17 sep­tem­ber — 19 sep­tem­ber, Distanskurs via Teams (3 plat­ser kvar)

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
22 okto­ber — 24 okto­ber, Distanskurs via Teams (6 plat­ser kvar)

Om företaget

PROCAD Systems AB utveck­lar sedan 1985 en av Sveriges ledan­de elap­pli­ka­tio­ner, en pro­gram­fa­milj som heter ELPROCAD.

Programmen effek­ti­vi­se­rar din elkon­struk­tion väsent­ligt och utgör ock­så en ny platt­form där du kan växa vida­re i din egen automationsgrad.

Bakom pro­gram­men finns per­so­nal med en lång egen eltek­nisk bak­grund, data­pro­gram­me­ring och kun­nan­de inom industri­au­to­ma­tion. Programmen säljs i hela Norden och runt om i världen.

PROCAD Systems AB till­han­da­hål­ler sup­port på pro­gram­men, mot kun­der och åter­för­säl­ja­re. Naturligtvis kan vi ock­så till­han­da­hål­la utbild­ning på pro­gram­men både i egna loka­ler eller ute hos kund.

Läs om före­ta­gets historia >

Prenumerera på nyheter

En gång i måna­den skic­kar vi ut ett mail med pro­dukt­ny­he­ter, tips och tricks samt aktu­ellt på före­ta­get. Allt du behö­ver göra är att regi­stre­ra dig som använ­da­re på Mina Sidor.