ELPROCAD ic lägger till stöd för IntelliCAD

elprocad intellicad logos large

Runt mil­le­ni­um­skif­tet, då ELPROCAD ic pro­duk­ten först intro­du­ce­ra­des på mark­na­den fanns endast stöd för AutoCAD ® som CAD-program. Den ursprung­li­ga bety­del­sen av ”ic” i ELPROCAD ic var ”IntelliCAD” – ett kon­sor­ti­um av före­tag som har ett djupt part­ner­skap med ”Open Design Allicence” (där även bl.a. Bricsys/BricsCAD ingår) vad gäl­ler tek­nik för han­te­ring av DWG-formatet. I slutän­dan val­des dock BricsCAD som CAD-program i ELPROCAD ic och fick där­med istäl­let anta bety­del­sen ”Integrated CAD”.

Med tiden har utveck­ling­en av BricsCAD gått fram­åt med en rasan­de fart men inte all­tid inom områ­den som är vik­ti­ga för ELPROCAD. BricsCAD är fort­fa­ran­de ett myc­ket kon­kur­rens­kraf­tigt och pris­värt alter­na­tiv jäm­fört med AutoCAD ® men då pris­bil­den för­änd­rats mar­kant bör­jar vi få svårt att erbju­da hela vårat tänk­ta kundseg­ment ett pris­värt och enkelt CAD-verktyg. Vi anser där­för att tiden är mogen att under ett par år fram­åt ta fram en ELPROCAD ic ver­sion som även stöd­jer just en IntelliCAD-baserad produkt.

I dags­lä­get hål­ler vi på att utvär­de­ra tre oli­ka IntelliCAD-baserade alter­na­tiv som alla har oli­ka för­de­lar och nack­de­lar. Tanken är att vi skall väl­ja det alter­na­tiv som fun­ge­rar bäst med ELPROCAD både nu och i fram­ti­den. Fokus kom­mer att lig­ga på:

  • Fullständig kom­pa­bi­li­ti­et med nuva­ran­de DWG-ritningar och projekt
  • Snabbhet och tek­nis­ka fördelar
  • Smidig integ­ra­tion med ELPROCAD funktioner
  • Enkel och lätt­han­te­rad licenshantering
  • Europeisk till­ver­ka­re (m.a.p. skydd av personuppgifter/EU GDPR Compliance),
  • Minimal änd­ring i användargränssnittet
  • En för­vän­tad fram­ti­da hög prisstabilitet

Den nya IntelliCAD-baserade pro­duk­ten kom­mer sedan att inte­gre­ras och tes­tas under en 2‑årsperiod för att sedan köpas in och dis­tri­bue­ras till kun­der med Serviceavtal för ELPROCAD ic inom ramen för nuva­ran­de Serviceavtal där inga extra kost­na­der tillkommer.

Under de två, tre kom­man­de åren kom­mer vi att släp­pa nya ver­sio­ner av ELPROCAD ic som fort­fa­ran­de byg­ger på BricsCAD. Den nya IntelliCAD-versionen kom­mer först att tes­tas av ett mind­re antal pilot­kun­der När den nya IntelliCAD-versionen finns till­gäng­lig för samt­li­ga kun­der med Serviceavtal kom­mer de att kun­na väl­ja mel­lan att fort­sät­ta att köra BricsCAD V25 som tidi­ga­re eller bör­ja använ­da vårt nya IntelliCAD-baserade CAD-program.

De kun­der som inte är intres­se­ra­de av det nya IntelliCAD-baserade CAD-programmet kan väl­ja att kon­ver­te­ra till ett Serviceavtal för ELPROCAD bc där BricsCAD är CAD-programmet på sam­ma sätt som gällt under de senas­te 20 åren. I sam­band med avtals­för­ny­el­ser i kvar­tal 4 kom­mer vi att till­frå­ga alla kun­der om de öns­kar kon­ver­te­ra till ”ELPROCAD bc Serviceavtal” eller fort­sät­ta med sitt nuva­ran­de ”ELPROCAD ic Serviceavtal”.

När den nya IntelliCAD-versionen finns till­gäng­lig, så kom­mer nya ELPROCAD licen­ser där­med att säl­jas och kun­na hyras i tre oli­ka varianter:

ELPROCAD ic - IntelliCAD-baserad (även BricsCAD V25 för ägda licen­ser) med en läg­re pris­bild jäm­fört med nuva­ran­de ELPROCAD ic för nya köp- och hyresli­cen­ser. Särskilt pri­set på nya nät­verksli­cen­ser räk­nar vi då kun­na sän­ka rejält inom ett par år jäm­fört med nuva­ran­de nypriser.

Vår mål­sätt­ning är att pri­set på Serviceavtalet för ELPROCAD ic där­med inte kom­mer att höjas under en 5‑årsperiod (under tids­pe­ri­o­den 2025 – 2030).

ELPROCAD bc – BricsCAD-baserad ver­sion med en pris­bild på nya licen­ser pre­cis som nuva­ran­de ELPROCAD ic-priser.

Kunder med Serviceavtal ELPROCAD bc för BricsCAD bör bud­ge­te­ra för pris­höj­ning­ar som föl­jer pri­sänd­ring­ar­na från Bricsys på års­ba­sis. Förra året höj­de Bricsys pri­ser­na på nät­verks­pro­duk­ter med 33% mot året innan vil­ket för­an­led­de pris­höj­ning­ar på ELPROCAD ic under för­ra året.

ELPROCAD ac – AutoCAD-baserad CAD-program med exakt sam­ma pris­bild som nuva­ran­de ELPROCAD xt på nya licenser

Kunder med Serviceavtal för ELPROCAD xt för AutoCAD påver­kas inte nämn­värt av des­sa änd­ring­ar för­u­tom att pro­duk­ten kom­mer att byta namn till ”ELPROCAD ac” om cir­ka två år.

Vi tror att vår nya IntelliCAD-baserade ver­sion kom­mer att ta näs­ta steg i att inte­gre­ras ännu när­ma­re med ELPROCAD appli­ka­tio­nen, leda till sto­ra för­enk­ling­ar och för­bätt­ring­ar kring upp­da­te­ring­ar och kon­ver­te­ring­ar av licen­ser och dess­utom kun­na bibe­hål­la den rela­tivt låga prisbilden.

Nya ver­sio­ner av ELPROCAD på gång
Vi har även myc­ket annat på gång såsom en ny ELPROCAD ver­sion med ett omar­be­tat använ­dar­gräns­snitt, stöd för BricsCAD V23 och nya spän­nan­de doku­menthan­te­rings­funk­tio­ner (DMS) med stöd för Microsoft Sharepoint ® och Autodesk Vault ®. Vi har även lyc­kats rekry­te­ra ny kom­pe­tent per­so­nal som arbe­tar med system­ut­veck­ling, krav­spe­ci­fi­ka­tio­ner och pro­dukt­do­ku­men­ta­tion. I sam­band med det­ta har utveck­lings­tea­met sam­lats i ett eget bolag: ELPROCAD AB som till­ver­kar mjuk­va­ran som sedan PROCAD Systems AB dis­tri­bu­e­rar och säl­jer både direkt och i sam­ar­be­te med and­ra återförsäljare.

Har ni frå­gor angå­en­de des­sa spän­nan­de för­änd­ring­ar, hör gär­na av er på info@elprocad.com eller ring mig på 021 – 81 60 01 för att boka in ett Teams-möte.

Vi kom­mer ut med mer detal­jer och en länk till en FAQ med svar på van­li­ga frå­gor till hös­ten innan avtals­för­läng­ning­ar­na som sker med start under kvar­tal 4 i år.

Rickard Jonsson

VD, PROCAD Systems AB