Kursmål

Efter avslu­tad kurs ska del­ta­gar­na kun­na gene­re­ra interna/externa för­bind­ning­ar med hjälp av ELPROCAD samt ta fram diver­se rap­por­ter över des­sa och auto­ma­tiskt föra in noll­num­mer på ritningen.

Vem bör delta?

Konstruktörer och rita­re som ska använ­da ELPROCAD ic Pro/ELPROCAD xt Pro som konstruktions-hjälpmedel vid upp­rät­tan­de av interna/externa förbindningar.

Förkunskaper

ELPROCAD Pro Grundkurs eller mot­sva­ran­de kunskaper.

Kurslängd

2 dagar 
Se kom­man­de kurstillfällen 

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Arbetsmetodik
  • Arbetssätt
  • Menyval i ritmiljön
  • Kort repe­ti­tion Apparatlistor
 3. Montage lay­out
  • Montageplan/konfiguration
  • Apparater
  • Kontroller mot kretsschema
 4. Kretsschema
  • Areaangivelser
  • Flera fär­ger
  • Blockering av uttag
  • Signalbeteckning
  • Förbindningsgivande/ Dekorativt
  • Schemaanalys
  • Nollnummer till ritning
 5. Systemmeddelanden
  • Schemaanalysmeddelanden
  • Tabellgeneringsmed-delanden
  • Tolkning
  • Härledning av fel
  • Hjälpfunktioner för felsökning
 6. Tabellgenerering
  • Rapportutformning
  • Tabelltyper/sortering
  • Plintlistor
  • Frysning av tabell
  • Utskrifter
  • Revisioner
  • Underlag för märkningar
  • Tillstånd
  • Kabellista
  • Kabeltyper med part-ID
  • Koppling

Kommande kurstillfällen

Du kan även boka plats via utbildning@elprocad.com eller 021 81 60 00.