Hur installerar jag ELPROCAD?

Våra pro­gram­va­ror kan lad­das ner här.

Allmän infor­ma­tion angå­en­de instal­la­tion av ELPROCAD hit­tar du här.

Vid instal­la­tion på Windows 10 är föl­jan­de en bra praxis:

  1. Stäng till­fäl­ligt av even­tu­el­la virus­skydd som kan stö­ra installationen.
  2. Starta instal­la­tio­nen genom att h‑klicka på setup.exe och välj Kör som Administratör.
  3. Välj före­slag­na instal­la­tions­map­par (C:\ELPROCAD\…), det mins­kar rät­tig­hets­pro­ble­men.
  4. Starta pro­gram­met förs­ta gång­en genom att h‑klicka på gen­vä­gen och välj Kör som Administratör.

Om funk­tio­na­li­tets­pro­blem upp­står, stäng av UAC (User Account Control):

  1. Klicka på söki­ko­nen (Sök i Windows) nere i vänst­ra hörnet.
  2. Skriv UAC i sök­fäl­tet och välj sedan Ändra inställ­ning­ar för User Account Control.
  3. Dra ner reg­la­get till Meddela ald­rig.
  4. Starta om datorn och tes­ta funk­tio­na­li­te­ten igen.

Här finns infor­ma­tion om UAC.

Ska en licens­ser­vermil­jö med ELPROCAD NLS NT instal­le­ras, läs den­na arti­kel.

Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?3010