2023-08-21

Adressfil till licensservern

Adressfilen, cne­taddr, används av kli­en­ten för att kun­na hit­ta licens­ser­vern i ett nät­verk och där­med få en licens till­de­lad. Filen ska­pas av licens­ser­vern när licens­pro­gram­met ELPROCAD NLS […]
2023-08-21

Hantering av utcheckningsbara licenser

I licens­pro­gram­met på kli­en­ten finns menyn Transfer, där man kan väl­ja de antal dagar som utcheck­ning­en skall gäl­la. En licens kan chec­kas ut från 1 till 30 dagar. […]
2023-08-21

Klienten hittar inte låset på licensservern

Om Adressfilen (se anvis­ning Adressfil till licens­ser­vern) är kor­rekt men kli­en­ten hit­tar ändå inte låset på licens­ser­vern kan det bero på ett kom­pa­bi­li­tets­pro­blem. Detta kan ske […]